Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng

Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình. Pháp luật hiện hành quy định tổ chức khi tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình cần phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định và phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo có, tổ chức khi thực hiện hoạt động lập quy hoạch xây dựng thì cần phải có chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng. Vậy quy hoạch xây dựng là gì? Điều kiện của tổ chức khi xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng? Viện Đào tạo Quản lý xây dựng sẽ giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp trong bài viết Chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đang có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực này.

Quý khách có nhu cầu xin cấp chứng chỉ xây dựng hạng 1,2,3 vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo quản lý xây dựng – Đơn vị hàng đầu Việt Nam tư vấn và hỗ trợ xin chứng chỉ xây dựng trên toàn quốc

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020;

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng
Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng

II. QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀ GÌ?

Theo quy định tại khoản 30 Điều 3 Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020, quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Điều 13 Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định quy hoạch xây dựng gồm các loại sau:

– Quy hoạch vùng;

– Quy hoạch đô thị;

– Quy hoạch khu chức năng đặc thù;

– Quy hoạch nông thôn.

Quy hoạch xây dựng được lập căn cứ vào các nội dung sau:

– Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch ngành, định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng có liên quan đã được phê duyệt;

– Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và quay chuẩn khác có liên quan;

– Bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên của địa phương.

III. ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

3.1. Điều kiện chung

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có đăng ký ngành nghề phù hợp với lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng

3.2. Điều kiện cụ thể về năng lực lập quy hoạch xây dựng

Để được cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng, ngoài điều kiện chung kể trên tổ chức tham gia hoạt động lập quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

– Hạng l:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; giao thông của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tinh phê duyệt.

– Hạng II:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; giao thông của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

– Hạng III:

Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; giao thông của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

4.1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định này;

(2) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;

(3) Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình);

(4) Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định này hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;

(5) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

(6) Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II);

(7) Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II);

Chú ý: Tài liệu số (2), (3), (4), (5) và (6) phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.

4.2. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức xây dựng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh (như hướng dẫn trên) đến cơ quan Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I hoặc Sở Xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận chứng chỉ, nộp lệ phí

Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng công trình nhận chứng chỉ và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Trên đây là những tư vấn của Viện Quản lý Đào tạo xây dựng dành cho các tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng công trình.  Nếu còn có thắc mắc về điều kiện, hồ sơ hay thủ tục xin chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng công trình quý khách vui lòng liên hệ tới Viện Quản lý Đào tạo xây dựng để được tư vấn giải đáp.

V. DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG CỦA VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO XÂY DỰNG

Trong quá trình triển khai xin cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng, các doanh nghiệp có thể vấp phải nhiều khó khăn như:

– Phải tự tìm hiểu về các quy định của pháp luật, kê khai hồ sơ thủ tục sai không đúng quy định, bị trả về mà không rõ lí do, 

– Phải túc trực ở các sở ban ngành chỉ để chờ kết quả;

– Mất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức, bỏ lỡ nhiều công việc khác.

Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn cấp chứng chỉ trong lĩnh vực xây dựng, Viện Đào tạo Quản Lý xây dựng đã giúp hàng nghìn tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thành công. Viện Đào tạo Quản Lý xây dựng tự hào là đơn vị tư vấn và đào tạo, cấp chứng chỉ xây dựng hàng đầu cả nước. Đến với chúng tôi bạn sẽ được:

– Tư vấn thủ tục, hồ sơ xin cấp chứng chỉ nhanh chóng, đầy đủ, chi tiết nhất. (theo quy định pháp luật hiện hành 2022)

– Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc khi làm chứng chỉ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và hoạt động 24/24.

– Hồ sơ được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

– Tỷ lệ cấp chứng chỉ thành công 100% và đúng thứ hạng mong muốn.

Bài viết cùng chủ đề:

Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình

Dịch vụ tư vấn chứng chỉ năng lực thi công thiết kế xây dựng công trình

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp 24/24, Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng vui lòng liên hệ qua số Hotline 0989.445.365. Email: vienquanlyxaydungvn@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365