Xin chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích đối với doanh nghiệp

Tu bổ di tích là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Cá nhân hay doanh nghiệp khi muốn hành nghề tu bổ di tích phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định và phải xin chứng chỉ/ giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền.

Đối với cá nhân: Xin chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; Đối với doanh nghiệp: Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

Điều kiện, hồ sơ và thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích sẽ được Viện Đào tạo quản lý xây dựng hướng dẫn cụ thể trong bài viết này.

Viện Đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị hàng đầu Việt Nam hỗ trợ thủ tục xin cấp chứng chỉ xây dựng. Vui lòng liên hệ chuyên viên qua hotline 0989 445 365 để được tư vấn chi tiết và miễn phí.

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích là giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, khi tổ chức đáp ứng được các điều kiện quy định cụ thể đối với từng trường hợp.

1.1. Điều kiện năng lực chủ thể

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1.2. Điều kiện đối với từng lĩnh vực hoạt động

Đối với Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích

– Doanh nghiệp đó có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng.

– Doanh nghiệp có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.

Đối với Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích

– Doanh nghiệp có đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng.

– Doanh nghiệp có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

Đối với giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích

– Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

– Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích

Đối với Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích

– Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

– Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

Chi tiết về điều kiện năng lực xây dựng của tổ chức theo quy định pháp luật về xây dựng quý khách vui lòng tham khảo các bài viết trên trang web của Viện Đào tạo quản lý xây dựng hoặc liên hệ Hotline: 0989.3445.365 để được tư vấn chi tiết.

Xin chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích đối với doanh nghiệp (ảnh minh họa)
Xin chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích đối với doanh nghiệp (ảnh minh họa)

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích (theo mẫu)

(2) Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề (kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề)

(3) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh

III. THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Thẩm quyền Cấp: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề đối với tổ chức hành nghề tu bổ di tích có trụ sở trên địa bàn.

Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền tương ứng 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh

Bước 2: Xem xét, thẩm tra hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tương ứng có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ (trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

– Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ (thông báo bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp)

– Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo quy định (trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp)

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận     

Doanh nghiệp đề nghị cấp nhận chứng chỉ theo giấy hẹn của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lưu ý: Giấy chứng nhận hành nghề có hiệu lực trong thời hạn 05 năm.

IV. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH

Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ……/
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ……

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề hoặc Chng chỉ hành nghề(viết bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

– Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: Số ……………………. ngày cấp …../ …../ …… nơi cấp (đối với trường hợp cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề): ……………………………………………………………………

2. Nội dung:

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề hoặc Chứng chỉ hành nghề.

– Số Giấy chứng nhận hành nghề hoặc Chứng chỉ hành nghề đã cấp: ………………………..

– Ngày, tháng, năm cấp: ………………………………………………………………………………………..

– Lý do cấp lại:

+ Bổ sung nội dung hành nghề (nêu rõ những thông tin đề nghị bổ sung nội dung hành nghề).

+ Giấy chứng nhận hành nghề hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cấp bị hỏng (nêu rõ lý do bị hỏng);

+ Giấy chứng nhận hành nghề hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cấp bị mất (nêu rõ lý do bị mất).

3. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề (hoặc Chứng chỉ hành nghề) (gửi kèm hồ sơ); thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……../2016/NĐ-CP ngày ….. tháng …… năm 2016 của Chính phủ và các quy định pháp luậtkhác có liên quan.

TỔ CHỨC CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ người ký, đóng dấu đi với tổ chức)

Bài viết liên quan:

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích cá nhân

Xin chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

5/5 - (1 bình chọn)

Hotline: 0989.445.365