Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

Một trong các điều kiện của Tổ chức thi công xây dựng công trình là “Chỉ huy trưởng công trường có chuyên môn và năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình phù hợp”. Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng là chứng chỉ quan trọng, thể hiện chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu cụ thể.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn điều kiện và phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng cho các cá nhân, tổ chức đang quan tâm.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Xây dựng năm 2014 (Sửa đổi bổ sung 2020)

Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng
Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

II. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỈ HUY TRƯỞNG

Cá nhân xin chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng lá cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự; Có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề

Chỉ huy trưởng phải có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ:

– Điều kiện chung của Chứng chỉ hạng 1: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

– Điều kiện chung của chứng chỉ hạng 2: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

– Điều kiện chung của chứng chỉ hạng 3: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

– Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực chỉ huy trưởng 

Điều kiện cụ thể của chỉ huy trưởng 

Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng của chứng chỉ:

Hạng I Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ huy trưởng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng lĩnh vực trở lên
Hạng II Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã làm chỉ huy trưởng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng lĩnh vực trở lên;
Hạng III Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên

III. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỈ HUY TRƯỞNG

Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng, cá nhân sẽ được hoạt động trong phạm vi nhất định tương ứng với từng hạng chứng chỉ, cụ thể như sau: 

Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với tất cả các công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường;

Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình từ cấp II trở xuống thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường;

Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III, cấp IV thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã tham gia thi công xây dựng.

IV. LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỈ HUY TRƯỞNG

– Trường hợp tổ chức kê khai cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng có chứng chỉ hành nghề đối với một lĩnh vực giám sát thi công xây dựng hoặc chỉ có kinh nghiệm chỉ huy trưởng đối với công tác xây dựng hoặc công tác lắp đặt thiết bị vào công trình thì được xét cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực thi công xây dựng đó.

– Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình: Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường.

Bài viết cùng chủ đề:

Dịch vụ chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

Viện Đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị hàng đầu cả nước có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, đào tạo và cấp chứng chỉ xây dựng- trong đó có chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng. Liên hệ Viện Đào tạo quản lý xây dựng để được chuyên viên tư vấn chi tiết thủ tục, điều kiện bổ nhiệm chức danh chỉ huy trưởng: 0989.445.365

Đánh giá bài viết

Hotline: 0989.445.365